زیست دبیرستان

نیازمندی های شما دانش آموزان گرامی(لطفا از قسمت صفحات وبلاگ مطالب و تصاویر مورد نیاز دریافت کنید.)

نمونه سئوالات زیست شناسی پیش دانشگاهی 2

نمونه سئوالات زیست شناسی پیش دانشگاهی 2

به سؤالات زیر پاسخ دهید:

1- الف. تعیین  قلمرو در واقع ایجاد چه نوع کنامی است , چرا؟

     ب. بیان کنید چه وقت در یک اکو سیستم حذف رقابتی صورت میگِرد و در چه صورت اینگونه حذف   صورت نخواهد گرفت ؟

 ج. چرا در جمعیت های تعادلی تعداد فرزندان محدود است ؟

2- نقش انتخاب طبیعی در بروز یک رفتار چیست ؟

3-الف-  توانایی تجزیه و تحلیل یک مشکل و سعی در یافتن راه حل ممکن در حیطه چه نوع یادگیری است؟

 ب- اساس رفتار آواز خوانی پرندگان غریزی است یا مربوط به یادگیری توضیح دهید .

4- الف- بلندی دم  در مرغ جولای به عنوان چه نوع صفتی محسوب می شود ؟

ب. وجود این نوع صفت چه فاِیده ای برای جانداران دارد ؟

5 - شرطی شدن کلاسیک و فعال را با هم مقایسه کنید .

6- علت رفتار عنکبوت نر در ورود به دهان عنکبوت بیوه سیاه پس از جفت گیری چیست ؟

7-در فتوسنتز گیاها ن 3 C  برای ساخت یک  قند  سه  کربنه نیاز به ....... ATP   و........ NADPH می باشد.

8- الف گیرنده استیل کو آنزیم A در چرخه کربس  کدام ماده است ؟

 ب- در چرخه کالوین آنزیم روبیسکو  چه واکنشی را انجام می دهد ؟

9-  چگونگی انجام تخمیر الکلی را بیان کنید .

10– توانایی تثبیت نیتروژن در سیانو باکتری آنابنا ((Anabaena  مربوط به چیست ؟

11- باکتری های شیمیو اتوتروف و باکتری های فتوسنتز کننده گوگردی سبز در استفاده از سولفید هیدروژن ( H2S) از چه نظر با هم تفاوت دارند ؟

12- چرا آنتی بیوتیک ها بر ویروس ها اثر ندارند ؟

13- الف – هاگ دیپلوئید در چرخه زندگی آغازیان چه نامیده می شود ؟

 ب - هاگ در کپک سلولی به چه چیزی نمو می یابد ؟

 ج -  تب ولرز در چرخه بیماری مالاریاچه وقت روی می دهد؟

14 – تولید مثل جنسی در هاگداران چگونه صورت می گیرد ؟

15-  د- پنج ویژگی عمومی پارامسی را بنویسید

16- چگونگی تولید مثل غیر جنسی در اوگلنا را بنویسید ؟      

            17-الف- جلبک های قهوه ای در چه بخشی از دریاها زندگی می کنند و چرخه تولید مثلی آنها از چه نوعی است ؟

ب- دو روش تولید مثل جنسی در جلبک های سبز را نام ببرید .

            18- تولید هاگ به روش غیر جنسی در آسکومیست ها چه تفاوتی با زیگومیست ها دارد ؟

19- در ارتباط با دئوترومیست ها به سئوالات پاسخ دهید :

الف – مهمترین ویژگی این ها چیست ؟

ب -   زیست شناسان از چه نظر این گروه از قارچ ها را درگروه آسکومیست ها قرارمی دهند؟

ج -  دو مورد از کاربردهای آنها را بنویسید .

20- هاگدان حاوی هاگ های حاصل ازتولید مثل جنسی قارچ فنجانی و آمانیتاموسکاریا به ترتیب چه نام دارد ؟

نمونه سئوالات زیست شناسی پیش دانشگاهی2 2

 نمونه سئوالات زیست شناسی پیش دانشگاهی 2

به سؤالات زیر پاسخ دهید:

1- الف. تعیین  قلمرو در واقع ایجاد چه نوع کنامی است , چرا؟

     ب. بیان کنید چه وقت در یک اکو سیستم حذف رقابتی صورت میگِرد و در چه صورت اینگونه حذف   صورت نخواهد گرفت ؟

 ج. چرا در جمعیت های تعادلی تعداد فرزندان محدود است ؟

2- نقش انتخاب طبیعی در بروز یک رفتار چیست ؟

3-الف-  توانایی تجزیه و تحلیل یک مشکل و سعی در یافتن راه حل ممکن در حیطه چه نوع یادگیری است؟

 ب- اساس رفتار آواز خوانی پرندگان غریزی است یا مربوط به یادگیری توضیح دهید .

4- الف- بلندی دم  در مرغ جولای به عنوان چه نوع صفتی محسوب می شود ؟

ب. وجود این نوع صفت چه فاِیده ای برای جانداران دارد ؟

5 - شرطی شدن کلاسیک و فعال را با هم مقایسه کنید .

6- علت رفتار عنکبوت نر در ورود به دهان عنکبوت بیوه سیاه پس از جفت گیری چیست ؟

7-در فتوسنتز گیاها ن 3 C  برای ساخت یک  قند  سه  کربنه نیاز به ....... ATP   و........ NADPH می باشد.

8- الف گیرنده استیل کو آنزیم A در چرخه کربس  کدام ماده است ؟

 ب- در چرخه کالوین آنزیم روبیسکو  چه واکنشی را انجام می دهد ؟

9-  چگونگی انجام تخمیر الکلی را بیان کنید .

10– توانایی تثبیت نیتروژن در سیانو باکتری آنابنا ((Anabaena  مربوط به چیست ؟

11- باکتری های شیمیو اتوتروف و باکتری های فتوسنتز کننده گوگردی سبز در استفاده از سولفید هیدروژن ( H2S) از چه نظر با هم تفاوت دارند ؟

12- چرا آنتی بیوتیک ها بر ویروس ها اثر ندارند ؟

13- الف – هاگ دیپلوئید در چرخه زندگی آغازیان چه نامیده می شود ؟

 ب - هاگ در کپک سلولی به چه چیزی نمو می یابد ؟

 ج -  تب ولرز در چرخه بیماری مالاریاچه وقت روی می دهد؟

14 – تولید مثل جنسی در هاگداران چگونه صورت می گیرد ؟

15-  د- پنج ویژگی عمومی پارامسی را بنویسید

16- چگونگی تولید مثل غیر جنسی در اوگلنا را بنویسید ؟      

            17-الف- جلبک های قهوه ای در چه بخشی از دریاها زندگی می کنند و چرخه تولید مثلی آنها از چه نوعی است ؟

ب- دو روش تولید مثل جنسی در جلبک های سبز را نام ببرید .

            18- تولید هاگ به روش غیر جنسی در آسکومیست ها چه تفاوتی با زیگومیست ها دارد ؟

19- در ارتباط با دئوترومیست ها به سئوالات پاسخ دهید :

الف – مهمترین ویژگی این ها چیست ؟

ب -   زیست شناسان از چه نظر این گروه از قارچ ها را درگروه آسکومیست ها قرارمی دهند؟

ج -  دو مورد از کاربردهای آنها را بنویسید .

20- هاگدان حاوی هاگ های حاصل ازتولید مثل جنسی قارچ فنجانی و آمانیتاموسکاریا به ترتیب چه نام دارد ؟

نوشته شده در تاریخ یکشنبه 22 اردیبهشت 1387    | توسط: عباس طالبی    | طبقه بندی: زیست شناسی پیش دانشگاهی،     | نظرات( 0)

ارسال به

سئوالات امتحانی زیست شناسی پیش دانشگاهی 2

 سئوال زیست شناسی پیش دانشگاهی 2

1- از کلمات داخل پرانتز مورد مناسب را انتخاب کنید:              5/1

 الف - عامل تعیین کننده گنجایش محیط برای یک گونه( میزان زاد و ولد- مقدار منابع مورد استفاده) در محیط است .

 ب- انتخاب طبیعی صفاتی را بر می گزیند که شانس بقا و تولید مثل (فرد – گونه ) را افزایش می دهند .

 ج- دی اکسید کربن در گیاهان CAM شب هنگام در ( کلروپلاست – واکوئل ) سلول های میان برگ آنها تثبیت  می شود .           

د- همانند سازی ویروس ها همراه با تخریب سلول را چرخه ( لیتیک – لیزوژنی ) گویند

م- از جلبک های ( قهوه ای – قرمز) برای تهیه آگار استفاده می شود .  

 و- قارچ شرکت کننده درقارچ ریشه بیشتر از نوع( بازیدیومیست ها- آسکومیست ها ) است .           

2-   اصطلاحات زیر را تعریف کنید :                                    2

      الف – کنام بنیادی     ب- انتخاب جنسی           چ- تخمیر         د- بازیدیوم

3-  جای خالی را با کلمه مناسب پرکنید :              5/1             

      الف- هماهنگی تکاملی بین گونه هایی که در یک اکوسیستم زندگی می کنند وباهم ارتباط دارند ........... نامیده می شود. 

      ب- ساده ترین نوع یادگیری و تغییر شکل رفتار ............... نام دارد .

      ج- فرایندی که درآن گلوکز به دو مولکول سه کربنی به نام پیرووات تبدیل می  شود ............. نام دارد

      د- تک رشته از RNA که کپسید ندارد و از عوامل مهم بیماری زایی گیاهان هستند ............. نام دارد .

      م- تولید مثل جنسی جلبک اسپیروژیر به روش ...............  انجام می گیرد .

      و- قارچ های که در آنها تولید مثل جنسی دیده نمی شود در گروه .............. قرار می گیرند  .

4- درست یا نادرست بودن جملات زیر را بدون دلیل ذکر کنید :             5/1

الف – همسفرگی نوعی همزیستی است که هردو طرف درآن سود می برند .

ب- حرکات نمایشی جانوران در سیرک حاصل نقش پذیری است .

ج – افزایش CO2 محیط سبب افزایش تنفس نوری می شود .

د - در دیواره سلولی آرکی باکتری ها پپتیدوگلیکان وجود ندارد .

م- زیگوسپور کلامیدیو موناس 2n)) کرموزومی است .

و- تولید مثل جنسی در بازیدیو میست ها نادر است .

5-    الف – دو مورد از ویژگی های مطلوب جمعیت های تعادلی را ذکر کنید . 1   

ب- دو مورد از کاستی های الگوی رشد لجستیک جمعیت ها را بنویسید . 

6- پاسخ دهید :                                                                   3         

 الف – تنوع زیستی چه تأثیری بر تولیدکنندگی دارد ؟                                                

                                           ب – مهمترین عامل در تعیین راهبرد تولیدمثلی در جانوران چیست ؟

ج- ماده ها براساس چه خصوصیتی جفت خود را انتخاب می کنند ؟        

 د - یادگیری بر اساس حل مسئله را بنویسید .

 م - مولکول های حاصل از مرحله دوم فتوسنتز ( از واکنش های نوری ) را نام ببرید.           

 ن- با توجه به فتوستنز درگیاهان 4 Cبه چه دلیل این گیاهان به این نام نامیده شده اند.

 و - در زنجیره انتقال الکترون به ازای هر مولکول:

 NADH و2FADH  چند مولکول ATP تولید می شود .

7-  هر یک از باکتر های زیر را از نظر هتروتروف بودن یا اتوتروف بودن مشخص کنید .  1

الف -  باکتری های گوگردی ارغوانی         ب- سیانو باکتری ها   

ج- نیتروزوموناس                               د- ریزوبیوم ها

8-  باکتری ها به دو روش اساسی بیماری ایجاد می کنند ، آنها را نام ببرید و برای هرمورد یک مثال بزنید .                                                    1

9-  تولید مثل کپک مخاطی پلاسمودیومی در شرایط نامساعد محیطی را بنویسید .  5/1

10- الف – تولید مثل غیر جنسی در کپک سیاه نان از زیگومیست ها را بیان کنید .

      ب- دو گروه از بازیدیومیست ها که در گیاهان تولید بیماری می کنند نام ببرید .           1

 

نوشته شده در تاریخ یکشنبه 15 اردیبهشت 1387    | توسط: عباس طالبی    | طبقه بندی: زیست شناسی پیش دانشگاهی،     | نظرات( 1)

ارسال به

سئوالات زیست شناسی پیش دانشگاهی ۲ mr1

نمونه  سئوالات زیست شناسی پیش دانشگاهی ۲  (سراسری)

۱-درست یا نادرست بودن جملات زیر را بدون ذکر دلیل مشخص کنید: ۱
الف- انتخاب طبیعی همیشه صفاتی را بر می گزیند که در بقا و تولید مثل افراد و نه گونه دخالت دارند.
ب- جاندارانی که فقط از یک نوع غذا استفاده می کنند در صورتی که آن نوع ماده غذایی فراوانتر اشد موفق ترند.
ج- نقش تخمیر در تنفس هوازی بی هوازی بازسازی NAD+ است

د- نوع لیپیدهای موجود در آرکی باکتریها مشابهت زیادی با یو کاریوتها دارد.
2- اصطلاحات زیر را تعریف کنید: 5/1
الف- پلاسمودیوم( در کپک مخاطی) ب- بازیدیوم ج- میسلیوم
3-جای خالی را با کلمات مناسب پر کنید:۱
الف- همه ی گیاهان مواد دفاعی تولید می کنند که نخستین راه دفاعی اغلب گیاهان بوده و ............. نام دارند.
ب- ویروسهایی که باکتری را آلوده می کنند ............نامیده می شوند.
ج- جزء قارچی در همزیستی قارچ – ریشه ای معمولا از قارچهای شاخه ی ..............هستند.
د- ذرات عفونی که از پروتئین ساخته شده اند و فاقد اسید نوکلئیک می باشند ............نام دارند.
4- هر یک از جانداران زیر جزء کدام گروه قارچها هستند؟ 75/0
الف- آسپرژیلوس ب- ساکارومیسس سرویزیه ج- ریزوپوس استولونیفر
5-نقش هر یک د رتاژک موجود در تاژک داران چرخان را بنویسید. 5/0
6-کنام بنیادی را تعریف کنید. 5/0
7-الف- باکتری گوگردی سبز و باکتری غیر گوگردی ارغوانی هر یک از چه ماده ای به عنوان منبع الکترون استفاده می کنند؟۰/۷۵
ب- مثالی از باکتری های مولد آنتی بیوتیک بنویسید.
8- نوع رابطه همزیستی را بین موجودات زیر تعیین کنید: 5/0
الف- دلقک ماهی و شقایق دریایی ب- سیانو باکتری و قارچ در گلسنگ
9-الف- آخرین پذیرنده الکترون در زنجیره انتقال الکترون میتو کندری چه ماده ای است و این پذیرنده الکترون با دریافت الکترون به چه ماده ای تبدیل می شود؟
ب- در تبدیل اسید پیرویک به استیل کو آنزیم A چه موادی تولید میشوند؟ 1
10-دوره ی زندگی پلاسمودیوم را پس از نیش زدن فرد آلوده در بدن پشه آنوفل بنویسید. 75/0
11-نام باکتری را در هر یک از موارد خواسته شده ی زیر بطور کامل و صحیح بنویسید. 75/0

الف- یکی از انواع باکتر یهای شوره گذار
ب- باکتری مولد بیماری سل ج- باکتری بی هوازی عامل مسمومیت های غذایی
12-الف- رفتار حل مسئله را در جانوران تعریف کنید.۰/۷۵ب- به چه محرکی محرک نشانه گویند؟
13- به چه دلیل در پستانداران نرها سیستم چند همسری دارند؟ 5/0
14-نام هر یک از آغازیانی را که در شکل های مقابل می بینید بنویسید. ( شکل اوگلنا و کلامیدو موناس) 75/0
ب- جاندار شماره 1 از کدام گروه آغازیان است؟
 
15- چرا نمی توان ساختارهای رشته مانند باکتریها ( مثل استرپتوکوک ها ) را ساختارهای پر سلولی در نظر گرفت؟ 5/0
16-چگونه پروتئین های کانالی مسئول ساختATP  در تیلاکوئیدهاATP می سازند؟ 75/0
17- در آزمایش های دیلگر پس از آمیزش دو گونه ی مختلف مرغ عشق پرندگان دو رگه حاصل چه رفتاری را در آشیانه سازی نشان می دادند و مواد آَشیانه سازی را چگونه حمل می کردند؟ 75/0
18-الف- دو تفاوت اصلی فرآیند تنفس سلولی و تنفس نوری را بنویسید. 1
ب- به چه علت در گیاهانC4  تراکم دی اکسید کربن درون سلولهای غلاف آوندی در مقایسه با جو (اتمسفر ) بیشتر است؟
19-یک جمعیت 800 تایی بوفالو دارای آهنگ افزایش ذاتی(r ) برابر 02/0 – است . اگر در این جمعیت سالانه 100 تولد رخ دهد تعداد مرگ در این جمعیت طی یک سال چقدر است؟ 1

1-درست یا نادرست بودن جملات زیر را بدون ذکر دلیل بنویسید:

الف- در جمعیت های فرصت طلب  تعداد افراد بالغ باقیمانده برابر با گنجایش محیط است.

ب- میزان رقابت گونه ها به مقدار همپوشانی کنام بنیادی آنها بستگی دارد.

ج- نوع لیپید های موجود در آرکی باکتریها با یو باکتریها مشابه است.

د- دیواره ی سلولی آغازیان کپک مانند مشابه دیواره سلولی قارچها ست.

2- آهنگ افزایش ذاتی طبیعی چیست؟ چنانچه در یک جمعیت 200 تایی از گوزنها در طول یکسال 14 تولد و 4 مرگ روی دهد آهنگ افزایش طبیعی این جمعیت چقدر است؟

3- جمعیت تعادلی چیست؟ ویژگی این جمعیت ها از نظر طول عمر و مرگ ومیر چگونه است؟

4- کنام بنیادی را تعریف کنید.

5- در آزمایش های دیلگر دو رگه های حاصل از آمیزش دو نوع مرغ عشق چه رفتاری را در آشیانه سازی نشان دادند و مواد آشیانه سازی را چگونه جابجا می کردند؟

6- هر یک از رفتار های زیر جزو کدام یک از انواع رفتار است؟

الف- عدم واکنش پرنده به مترسک در صورت عدم تغییر جای آن

ب- ترشح بزاق دهان سگ در اثر شنیدن صدای زنگ

ج- مشکل دست یابی به غذا در شمپانزه ی گرسنه

د- بر گرداندن تخم به لانه در غازها

7- الف- آخرین پذیرنده الکترون در زنجیره انتقال الکترون میتو کندری چه ماده ای است و این ماده با دریافت الکترون به چه ماده دیگری تبدیل می شود؟

ب- در تبدیل اسید پیرویک به استیل کوانزیم A چه موادی تولید می شوند؟

در مورد فتو سنتز پاسخ دهید:

8-  الف- فتوسیستم های I و II کمبود الکترون خود را چگونه جبران می کنند؟

ب- به ازای ورود 3 مولکول CO2   به چرخه ی کالوین چند مولکول ATP مصرف و چند مولکول قند 3 کربنی ساخته می شود؟

9-  دو تفاوت ا صلی  تنفس سلولی و تنفس نوری را بنویسید.

10- الف- باکتریهای گوگردی سبز و غیر گوگردی ارغوانی هر کدام از چه ماده ای  به عنوان دهنده الکترون  استفاده می کنند؟

ب- نوع ماده ی وراثتی را در ویروئید و زگیل بنویسید.

11- الف- چهار تفاوت پروکاریوتها را با یوکاریوتها بنویسید.

ب- هر یک از باکتریهای  ریزوبیوم و کلستریدوم را از نظر اتوتروف یا هتروتروف بودن مشخص نمایید.

12- دوره زندگی عامل بیماری مالاریا ( پلاسمودیوم) را در بدن انسان و پشه بنویسید.

13- دو ویژگی اصلی جانداران یو کاریوت را که نخستین بار در آغازیان ظاهر شدند بنویسید.

14- الف- انواع تقارن در دیاتوم ها را بنویسید.

ب- پیچیده ترین آغازیان کدام گروه هستند و چه نوع تغذیه ای دارند؟

15- الف- دو ویژگی قارچها چیست؟

ب- دو مورد از ویژگی های آسکو میستها را بنویسید.

16- هر یک از قارچهای زیر جزو کدام شاخه های قارچها می باشند؟

الف-  کپک سیاه نان    ب- مخمر     ج- کاندیدا آلبیکنز    د- زنگها

منبع :